Zróżnicowanie wysokości świadczeń przysługujących na pokrycie kosztów utrzymania dziecka .. zgodne z Konstytucją

Zróżnicowanie wysokości świadczeń przysługujących na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w zależności od tego, czy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej, czy też w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka zgodne z Konstytucją.

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2013 r., pod poz. 548 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r. (sygn. akt K 12/12) w sprawie zgodności art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją RP. Przepis ten różnicuje kwoty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka dla spokrewnionych oraz niezawodowych, zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Określa bowiem kwotę świadczenia dla spokrewnionych rodzin zastępczych w wysokości 660 zł miesięcznie, podczas gdy rodzinom zastępczym niezawodowym, zawodowym i rodzinnym domom dziecka ustawa gwarantuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka w kwocie 1000 zł miesięcznie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, sytuacja prawna spokrewnionych rodzin zastępczych została przez ustawodawcę w sposób zasadny zróżnicowana w stosunku do innych form rodzinnej pieczy zastępczej.

Patrz uzasadnienie wyroku oraz uzasadnienie wniosku na stronie Trybunału Konstytucyjnego

Pobierz treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego - plik PDF 750KB