Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Osoby uprawnione otrzymają dodatkowe 200 zł w okresie kwiecień – grudzień 2013 r. Łączna kwota świadczenia wynosić będzie 820 zł.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 marca 2013 r., pod poz. 413. Pomoc przyznawana będzie z urzędu, niezależnie od dochodu i bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Pobierz treść rozporządzenia - plik PDF 751KB

Zgodnie z rozporządzeniem, opiekunowie niepełnosprawnych dzieci – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (spełniające warunki zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych), czyli takie, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego), od kwietnia 2013 roku będą otrzymywać dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł. Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł. Do tej kwoty zostanie doliczone 200 zł, czyli łączne wsparcie nie zmieni się i nadal będzie to 820 zł.

Dodatkowe 200 zł trafi do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – nie później niż przed ukończeniem 25 lat. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy będzie wszczynane z urzędu, czyli zainteresowani nie będą musieli składać dodatkowych wniosków, co powinno zwiększyć dostępność pomocy.