Rozstrzygnięcie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

MOPS Ostróda otrzymał dotację w wysokości 16 202, 25 zł.

Minister Pracy i Polityki Społecznej 21 marca 2013 r. rozstrzygnął Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zapotrzebowanie złożone przez MOPS Ostróda wynosiło 22 500 zł, otrzymana kwota wynosi 72%, stąd też zamiast planowanych 9 miesięcy, praca asystenta rodziny będzie w naszym przypadku wynosiła 6 - 7 miesięcy.

O projekcie "Asystent rodziny"

Projekt "Asystent rodziny" stworzony został na bazie doświadczeń pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz potrzeb samych rodzin korzystających z pomocy Ośrodka. W ramach projektu wytypowane rodziny mogą skorzystać z wszechstronnego, systematycznego wsparcia asystenta.

Głównym celem projektu jest wyrównanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rodziny. Cele szczegółowe to przede wszystkim: przekazanie prawidłowych wzorców, podniesienie samooceny beneficjentów, wyrobienie prawidłowych nawyków higienicznych, pogłębienie diagnozy o rodzinach, pozostawienie dzieci w rodzinach naturalnych.

Adresatem projektu są rodziny mające trudności opiekuńczo – wychowawcze, bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą.

Rodziny do projektu typuje pracownik socjalny, który wspólnie z rodziną spisuje zakres czynności asystenta. Projekt zakłada indywidualizację działań, nie ma więc dwóch takich samych zakresów czynności. Każdy z nich dostosowany jest do specyficznych potrzeb konkretnej rodziny, jest tyle zakresów czynności co rodzin biorących udział w projekcie.

Rodziny wytypowane do projektu otrzymują wsparcie ze strony asystenta, który spotyka się w miejscu zamieszkania danej rodziny zgodnie z harmonogramem. Asystent rodziny jest osobą, która pracując regularnie z rodziną prowadzi trening budżetowy, żywnościowy, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, a także trening kompetencji wychowawczych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta rodziny

Zakres ogólny

Asystent rodziny to osoba posiadająca doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Jego zadaniem jest pomoc rodzinie w wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Asystent rodzinny zawiera indywidualny kontrakt ze swoim podopiecznym i kontaktuje się ze wszystkimi członkami jego rodziny. Usługa asystenta prowadzona będzie w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych. W tym celu asystent rodzinny prowadzi:

 1. Trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, obejmujący zagadnienia gospodarowania budżetem, oszczędnego gospodarowania mediami, pomoc w załatwianiu spraw związanych z utrzymaniem mieszkania w dobrym stanie,
 2. Trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie obejmujący edukację
  i trening z zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci,
 3. Edukację i trening w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci
  i rodziców,
 4. Motywowanie do aktywnego uczestniczenia z życiu szkolnym dziecka, utrzymania systemowego kontaktu ze szkoła dziecka.

Zakres szczegółowy

Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

Do zakresu obowiązków asystenta rodziny należy:

 1. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
  • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
  • dbania o  zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i  rehabilitacja),
  • gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
  • wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.),
  • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
  • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i  podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.
 2. Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.
 3. Informowanie rodziny – wiadomości niezbędne do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarczanie klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które napotka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i  administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i  poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.).
 4. Rozszerzanie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń (ułatwianie klientowi nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od jego potrzeb i umiejętności; stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie).
 5. Prowadzenie dokumentacji (metryczka rodziny, plany pomocy, protokoły z wejścia do rodziny i  inne).
 6. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań.
 7. Inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych.

Działania podejmowane na rzecz rodziny polegają między innymi na:

 • diagnozowaniu problemów rodziny poprzez zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rodziny – wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny,
 • określeniu wspólnie z rodziną, podstawowych problemów i potrzeb występujących w rodzinie,
 • zmotywowaniu rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów,
 • sporządzeniu planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod bezpośredniej pracy z rodziną, zorganizowanie wsparcia środowiskowego  poprzez zaproszenie do współpracy reprezentantów służb i instytucji, zaangażowaniu całej szeroko pojętej rodziny oraz podejmowaniu czynności związanych z realizacją zadań zawartych w planie, przy aktywnym udziale rodziny,
 • pomocy w poprawie sytuacji rodziny, w szczególności pomocy w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu dzieci  (rozwiązywanie podstawowych problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieranie rodziny w uzyskaniu zatrudnienia i podniesieniu kwalifikacji zawodowych), wspieraniu rodziny w dążeniu do pokonania problemów, budowanie i utrwalanie w niej wiary we własne siły,
 • prowadzeniu poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowej organizacje samorządowe,
 • współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, właściwymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka i rodziny wymagających wsparcia w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych,
 • monitorowaniu i wspieraniu procesu zmian, wzmacnianiu i pokazywaniu rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta.