Waloryzacja świadczeń emerytalno – rentowych od 1 marca 2013 roku

Od 1 marca 2013 r. ZUS przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. W 2012 r. miała ona wyjątkowo charakter kwotowy, a wszyscy świadczeniobiorcy otrzymali jednakową podwyżkę w wysokości 71 zł. W tym roku rząd postanowił wrócić do procentowej waloryzacji. Zyskają na niej osoby uprawnione do wysokich świadczeń. Im wyższa emerytura lub renta, tym bardziej odczuwalna podwyżka. Wzrośnie też m.in. kwota najniższej emerytury (do kwoty 831, 15 zł), renty (do 637, 92 zł) oraz wysokość dodatku pielęgnacyjnego (do 203, 50 zł).

Pobierz Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 roku - plik PDF 716KB

ZUS zwaloryzuje emerytury i renty, okresowe emerytury kapitałowe, pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Waloryzacja obejmie świadczenia, do których prawo powstało najpóźniej 28 lutego 2013 r., niezależnie od tego, czy zostały przyznane z urzędu przed 1 marca 2013 r., czy też na wniosek zgłoszony przed tym dniem.

Waloryzowana będzie kwota świadczenia przysługująca 28 lutego 2013 r. w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia w związku z osiąganiem przychodu (w przypadku emerytur i rent – przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w przypadku zasiłków i świadczeń przedemerytalnych – 50 proc. średniej płacy). ZUS podwyższy wyłącznie wypłacane świadczenia na dzień 1 marca. Te, które zostaną w tym miesiącu wstrzymane (np. z powodu kontynuowania stosunku pracy czy w związku z osiąganiem zbyt wysokiego przychodu), wzrosną z chwilą podjęcia ich wypłaty.

Na podwyżkę mogą liczyć również ci świadczeniobiorcy, którzy pobierają najniższe emerytury, renty oraz świadczenia w kwotach ryczałtowych. I tak, dotychczasowa kwota najniżej emerytury (799,18 zł ) wzrośnie od 1 marca 2013 r. o 31,97 zł (czyli do 831,15 zł). W takiej też wysokości będą przysługiwały w wyniku waloryzacji najniższe kwoty emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej. Od 1 marca 2013 r. wzrośnie też (o 24,54 zł) kwota najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (z dotychczasowych 613,38 zł do 637,92 zł).

Wzrost od 1 marca kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowoduje również podwyżkę renty socjalnej, która stanowi 84 proc. tej kwoty. Będzie więc wynosiła 698,17 zł. W takiej też wysokości od 1 marca będzie przysługiwało świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Marcowa podwyżka obejmie również kwoty najniższych rent wypadkowych. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa wzrośnie o 38,36 zł do kwoty 997,38 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosiła od 1 marca 765,50 zł (wzrost o 29,44 zł w stosunku do dotychczasowej kwoty).

Wzrośnie również wysokość nowo przyznawanego świadczenia przedemerytalnego. W wyniku pomnożenia dotychczasowej kwoty (938,25 zł) wskaźnikiem waloryzacji 104 proc. będzie ona wynosiła 975,78 zł.

W ramach marcowej waloryzacji zostaną również podwyższone kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytury lub renty. Od 1 marca 2013 r. będą one wynosiły:

Kwoty dodatków

  • dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie oraz dodatek kombatancki – 203,50 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 382,50 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 305,25 zł,
  • dodatek kompensacyjny – 30,53 zł,
  • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz osób deportowanych do pracy przymusowej, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 10,20 zł (za jeden pełny miesiąc) do 203,50 zł (za 20 pełnych miesięcy).

O wskaźnik waloryzacji zostaną również podwyższone dotychczas obowiązujące kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty w wyniku osiągania przychodu z działalności zarobkowej (pomiędzy 70 proc. a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). W wyniku marcowej waloryzacji będą one wynosiły:

Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty

  • 549,12 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 411,87 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 466,78 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Od 1 marca 2013 r. wzrasta również gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przedemerytalnego zmniejszanego wskutek osiągania przychodu przekraczającego 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie wyższego od 70 proc. przeciętnej płacy. Nowa kwota tej gwarancji to 487,88 zł.