Projekt aktywizacji osób latami żyjących z pomocy społecznej

Osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i od lat pozostające poza rynkiem pracy zostaną objęte kompleksowym programem aktywizacji, który pozwoli na nabycie przez nich umiejętności i kwalifikacji, umożliwiających skuteczny powrót na rynek pracy. Od 2015 roku osoby, które są bez pracy już od wielu miesięcy i żyją z zasiłków otrzymywanych z pomocy społecznej, będą musiały obowiązkowo poddać się programowi przywracającemu ich na rynek pracy. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wyrejestrowani z rejestru urzędu pracy na 9 miesięcy. Będą też wprowadzone sankcje w ustawie o pomocy społecznej ograniczające przyznawane tym osobom świadczenia.

 

"Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych ustaw" - plik PDF 8,5MB

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do konsultacji społecznych przekazało 15 lutego 2013 r. projekt ustawy zakładający aktywizację osób długotrwale bezrobotnych. Za dwa lata ci, którzy są bez pracy już od wielu miesięcy i żyją z zasiłków otrzymywanych z pomocy społecznej, będą musieli obowiązkowo poddać się programowi przywracającemu ich na rynek pracy. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wyrejestrowani z rejestru urzędu pracy na 270 dni. Program powrotu na rynek pracy to jeden z najważniejszych elementów przygotowywanej przez Ministerstwo reformy powiatowych urzędów pracy.

 

Zgodnie z nowymi założeniami osoby „oddalone od rynku pracy" będą miały obowiązek pracować nad swoim powrotem na rynek pracy przez 20 godzin w tygodniu. Połowa z tego czasu – czyli tzw. aktywizacja – to prace społecznie użyteczne wykonywane na rzecz gminy. Kolejne 10 godzin – tzw. integracja – to zajęcia z trenerem, który zadba o ich motywację do pracy oraz nauczy poruszania się po rynku. W ten sposób osoby długotrwale bezrobotne będą stopniowo wdrażać się do pracy. Taki program będzie trwał dwa miesiące. Po upływie tego okresu doradcy zawodowi zdecydują o jego dalszym losie. Mogą wysłać go na szkolenia, do prac interwencyjnych, przekazać do agencji pracy lub wysłać na leczenie (nie tylko dla osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków, ale także np. cukrzyków). Jeśli stwierdzą, że trzeba nad nim dalej pracować, przedłużą program do maksymalnie sześciu miesięcy.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie w 2014 r. Przez pierwszy rok program będzie dobrowolny, od 2015 r. – już obligatoryjny. Zapłacą za niego zarówno urzędy pracy (w 60 proc.), jak i gmina (40 proc.).

Resort pracy szacuje, że w 2015 r. skorzysta z niego około 270 tys. bezrobotnych. Dziś długotrwale bezrobotni to ponad milion osób.