Rentę odszkodowawczą wlicza się do dochodu przy ustalaniu zasiłku okresowego

Renta odszkodowawcza, przyznana na podstawie przepisów prawa cywilnego, podlega wliczeniu do dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia kryterium dochodowego przy ustalaniu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – uznał WSA w Białymstoku w wyroku z 20 grudnia 2012 r. (II SA/Bk 741/12).

W ocenie WSA organy słusznie stwierdziły, że w okresie pobierania przez skarżącego zasiłku okresowego doszło do zmiany jego sytuacji dochodowej, co stanowiło podstawę do zastosowania art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 175, poz. 1362 ze zm.), w postaci weryfikacji ostatecznej decyzji przyznającej zasiłek okresowy.
WSA podkreślił, że w ustawie o pomocy społecznej zostały określone zasady ustalania dochodu dla potrzeb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie z art. 8 ust. 3 za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. W myśl zaś art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
  • zasiłku celowego,
  • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  • wartości świadczenia w naturze,
  • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W ocenie WSA sformułowanie powyższych przepisów jest jednoznaczne i musi prowadzić do wniosku, że na gruncie ustawy o pomocy społecznej pod pojęciem dochodu należy rozumieć wszystkie przychody bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z wyłączeniem odliczeń i pomniejszeń enumeratywnie w nich wymienionych. Katalog wyłączeń zawarty w art. 8 ust. 4 ma charakter zamknięty, a zatem niewymienione w nim przychody podlegają wliczeniu do dochodu branego pod uwagę przy ustalaniu wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W konsekwencji stwierdzić należy, że renta odszkodowawcza, jako niewymieniona w art. 8 ust. 4, podlega wliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – uznał WSA.

Na podstawie: Wyrok WSA w Białymstoku z 20 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Bk 741/12, nieprawomocny

Źródło informacji: www.samorzad.lex.pl