Nowe druki do świadczeń rodzinnych od 4 stycznia 2013 roku

Ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Rozporządzenie modyfikuje dotychczasowe rozporządzenie na skutek wprowadzenia do ustawy nowych rozwiązań związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowym” (art. 15b ustawy), świadczeniem pielęgnacyjnym (art. 17 ustawy), a także wprowadzeniem nowego świadczenia, jakim jest specjalny zasiłek opiekuńczy. Wprowadzone zostały także nowe załączniki (w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia) określające wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz wzór wniosku o uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. W rozporządzeniu, w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, w związku ze zmianą przepisu upoważniającego, usunięte zostały uregulowania określające kwestie wstrzymywania i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Pobierz treść rozporządzenia - plik PDF 1,5MB

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne realizuje upoważnienie ustawowe, zawarte w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Dotychczasowe rozporządzenie określa sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie, wstrzymanie lub zawieszenie świadczeń rodzinnych, sposób ustalania dochodu uprawniającego do tych świadczeń, a także wzory wniosków, zaświadczeń, oświadczeń i kwestionariusza wywiadu.

Nowe rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769). Dokonane zmiany podyktowane zostały zmianami w ustawie w zakresie przepisu upoważniającego do wydania tego aktu wykonawczego. Ponadto, rozporządzenie modyfikuje dotychczasowe rozporządzenie na skutek wprowadzenia do ustawy nowych rozwiązań związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowym” (art. 15b ustawy), świadczeniem pielęgnacyjnym (art. 17 ustawy), a także wprowadzeniem nowego świadczenia, jakim jest specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zmiany, o których mowa powyżej, zostały wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255) oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1548). Zgodnie bowiem z artykułem 14 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane m. in. na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy, zachowują moc obowiązującą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, do czasu wydania nowego aktu wykonawczego.

W związku z faktem, że osoby ubiegające się o tzw. „becikowe” i o specjalny zasiłek opiekuńczy, zobowiązane będą do złożenia oświadczeń lub zaświadczeń dokumentujących ich dochody, treść rozporządzenia została uzupełniona o przepisy określające rodzaje dokumentów, których dołączenie jest niezbędne do ustalenia prawa do poszczególnych świadczeń (m. in. dokumenty umożliwiające ustalenie dochodu w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z wprowadzeniem kryterium dochodowego dla obu tych świadczeń).

Ponadto, brzmienie dotychczasowych załączników zostało uzupełnione o niezbędne sformułowania związane z nowelizacją ustawy, dotyczące wprowadzenia nowego świadczenia jakim jest specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wprowadzone zostały także nowe załączniki (w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia) określające wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz wzór wniosku o uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wypełnienie i złożenie takiego wniosku przez osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne, będzie miało na celu zebranie niezbędnych informacji o tej osobie.

W rozporządzeniu, w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, w związku ze zmianą przepisu upoważniającego, usunięte zostały uregulowania określające kwestie wstrzymywania i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Zmiany dokonane w rozporządzeniu polegają także na dokonaniu niezbędnych zmian redakcyjnych. Zmiany takie zostały dokonane w dotychczasowych załącznikach określających wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny i o świadczenie pielęgnacyjne do ww. rozporządzenia, w zakresie ujednolicenia i dostosowania do obowiązujących przepisów. Zmiany te polegają na prawidłowym wskazaniu w tych załącznikach osoby składającej podpis pod oświadczeniem zawierającym klauzulę o odpowiedzialności karnej, poprzez wskazanie „osoby ubiegającej się składającej oświadczenie” zamiast „członka rodziny składającego oświadczenie”. Ponadto, w załączniku dotyczącym świadczenia pielęgnacyjnego, treść „Pouczenia” została dostosowana do obowiązującego stanu prawnego. Uzupełniono katalog podmiotowy osób, które mogą ubiegać się o to świadczenie, a także nadano nowe brzmienie w akapicie dotyczącym przesłanek negatywnych, uniemożliwiających otrzymanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.