Zmiana definicji osoby bezdomnej od 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, z późniejszymi zmianami: Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195, Nr 288, poz. 1689, z 2012 r. poz. 921), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., zmienia się definicja osoby bezdomnej w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

W art. 65 ustawy o ewidencji ludności, wprowadzono zmianę w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Art. 6 pkt 8 naszej ustawy otrzymuje nowe brzmienie:

„8) osoba bezdomna – osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.”