Nowe zasady rejestracji bezrobotnych

Powiatowe urzędy pracy, przed wpisaniem osoby, jako poszukującej pracy, sprawdzą w rejestrze centralnym udostępnianym przez ministra właściwego do spraw pracy, czy składający wniosek nie jest zapisany w innym urzędzie pracy. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299), które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2012 r.

Pobierz treść rozporządzenia - plik PDF 819KB

Rozporządzenie określa szczegółowo sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji niezbędnych do prowadzenia takiej ewidencji oraz informacji gromadzonych o zapisanych osobach. Ponadto wymieniono w nim dokumenty wymagane przy wpisie do wykazu, które są niezbędne do ustalenia statusu oraz uprawnień rejestrowanych. Określona została też treść oświadczenia o prawdziwości danych składanych przez bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Nowe przepisy mają przyśpieszyć i usprawnić ewidencjonowanie danych o bezrobotnych dzięki przekazaniu informacji drogą elektroniczną. Nowela pozwala m.in. na składanie wniosku za pomocą formularza elektronicznego oraz dokonanie rejestracji na jego podstawie. Stanie się tak jednak dopiero za pół roku, ponieważ przepisy dotyczące użycia systemu informatycznego w procesie rejestracji, wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Taka zwłoka była niezbędna z uwagi na konieczność dostosowania państwowych służb zatrudnienia do nowych wymagań oraz po to, aby urzędy pracy przygotowały się pod względem organizacyjnym do ich realizacji.