Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wprowadzono kryterium dochodowe w przyznawaniu tzw. becikowego

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2012 r. poz. 1255, opublikowana została ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Według nowych przepisów od 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę. Wprowadzenie kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oznaczać będzie, że rodzice ubiegając się o to świadczenie zobowiązani będą do złożenia oświadczeń lub zaświadczeń dokumentujących ich dochody.

 

Pobierz treść ustawy - plik pdf 729KB

Zgodnie z art. 15b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka – niezależnie od wysokości dochodów, w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

 

Propozycja wprowadzenia kryterium dochodowego na poziomie 85 528 tys. zł wynika z expose wygłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Wprowadzenie tego rozwiązania ma na celu ograniczenie wydatków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka i przeznaczenie tych środków (jest to kwota ok. 39 mln zł) na inne świadczenia rodzinne, w tym w szczególności na pokrycie skutków przeprowadzonej w 2012 r., zgodnie z harmonogramem wynikającym z ustawy, weryfikacji kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokości tych świadczeń.

 

Mając na uwadze, że wśród rodzin ubiegających się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka rodziny trzyosobowe stanowią około 50% wszystkich rodzin ubiegających się o to świadczenie (podczas gdy rodziny z dwójką dzieci, czyli czteroosobowe stanowią już tylko ok. 20%, a rodziny, w których rodzi się trzecie dziecko ok. 10% ogółu) do ustalenia kryterium dochodowego przyjęto rodzinę trzyosobową.

 

Przyjmując zasady ustalania dochodu na potrzeby ustawy (ustalanie dochodu netto oraz przeliczanie dochodu na osobę w rodzinie) zaproponowana kwota odpowiadająca wysokości progu podatkowego (85 528 tys. zł.) wynosi 1922 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Według MPiPS prawo do becikowego utraci ok. 10 proc. rodzin o najwyższych dochodach.

 

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania jednorazowej zapomogi podlegać będzie również procedurze weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w art. 18 i 19 ustawy, poprzez uwzględnienie w nich zmiany art. 15b, w którym jest mowa o wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 

W związku z koniecznością stosowania przepisów dotyczących postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uchyla się art. 15c.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.