Nowe rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

Od dnia 27 sierpnia 2012 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2012 r., poz. 964), określające sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy; wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu oraz tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu.

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 777KB

Nowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r.

Dom pomocy społecznej, niezależnie od typu, świadczy usługi:

 1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
  • a) miejsce zamieszkania,
  • b) wyżywienie,
  • c) odzież i obuwie,
  • d) utrzymanie czystości;
 2. opiekuńcze, polegające na:
  • a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • b) pielęgnacji,
  • c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 3. wspomagające, polegające na:
  • a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  • b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
  • c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
  • e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
  • f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
  • g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
  • h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  • i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
  • k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne twierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.