Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej

Ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r.w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dz. U. z 14 maja 2012 r., poz. 513 i wejdzie w życie z dniem 29 maja 2012 r.

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 768KB

 

Zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225) wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1211) wprowadziły obowiązek prowadzenia przez wojewodę rejestru klubów integracji społecznej.

Wprowadzenie rejestru klubów integracji społecznej miało na względzie uzyskiwanie i gromadzenie rzetelnych danych o miejscach i podmiotach prowadzących kluby integracji społecznej.

Wpis w rejestrze prowadzonym przez wojewodę dokonywany będzie na mocy przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym w formie zgłoszenia podmiotu prowadzącego klub integracji społecznej, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Dane zebrane za pomocą formularza pozwolą na identyfikację miejsc oraz podmiotów prowadzących kluby integracji społecznej. Za pomocą formularza zebrane zostaną dane zawierające oznaczenie nazwy miejscowości, adresu oraz kontaktu z podmiotem prowadzącym klub. Druga część formularza pozwoli na zebranie następujących danych klubu integracji społecznej: nazwa, adres, data utworzenia i rozpoczęcia działalności klubu oraz dane do nawiązania kontaktu.