Absolwenci Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klubu Integracji Społecznej (KIS) będą mogli założyć spółdzielnię socjalną lub podjąć działalność gospodarczą

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (opublikowanym w Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2012 r., poz. 456) oraz w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2012 r., poz. 457) osoby wykluczone społecznie, a nie tylko bezrobotni mogą otrzymać pomoc finansową z Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz mogą otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej. Rozporządzenia weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r. i obowiązywać będą do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Pobierz treść rozporządzenia w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - plik pdf 1,2MB

 

Pobierz treść rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - plik pdf 835KB

 

Rozporządzenia są wykonaniem upoważnień, zawartych w art. 46 ust. 6 i w art. 46 ust. 6a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1211). Dotychczasowe rozporządzenia określały szczegółowe warunki i tryb przyznawania ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, bądź na podjęcie działalności gospodarczej wyłącznie osobom bezrobotnym.

Na podstawie wyżej wymienionego przepisów które weszły w życie z dniem 30 października 2011 r., rozszerzeniu uległ krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z instrumentu wsparcia na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych o absolwentów centrów integracji społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211) oraz o absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 1b ww. ustawy, tj. o osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie minister właściwy do spraw pracy został zobowiązany do wydania nowego rozporządzenia określającego warunki i tryb przyznawania jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych ww. środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania, również absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej.

Absolwentem centrum integracji społecznej, zgodnie z art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, jest osoba będąca absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej, która przez okres co najmniej 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i nabyte umiejętności w centrum integracji społecznej.

Absolwent Klubu Integracji Społecznej

Absolwentem klubu integracji społecznej, zgodnie z art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, jest osoba, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego.

 

Przyznawanie z Funduszu Pracy ww. środków będzie stanowić jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej wskazanych osób, którym nie powiodło się na rynku pracy.

Zakładanie spółdzielni socjalnych przez bezrobotnych, absolwentów centrów integracji społecznej lub absolwentów klubów integracji społecznej, jak również przystępowanie do działających już spółdzielni socjalnych będzie przyczyniać się do powstawania nowych podmiotów na rynku, w których oprócz członków założycieli znajdą zatrudnienie również członkowie przystępujący do tych spółdzielni i do skuteczniejszego przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzeniu jego negatywnych skutków, a tym samym przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy.

 

Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2010 roku w skali kraju spośród wszystkich uczestników centrów integracji społecznej usamodzielniły się ekonomicznie 844 osoby, z czego 592 osoby zostały zatrudnione przez pracodawców bez konieczności stosowania dodatkowych instrumentów zatrudnienia wspieranego. Szacuje się, że z pozostałej liczby uczestników o środki na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych lub o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wystąpi ok. 120 absolwentów centrów integracji społecznej rocznie.

 

Z liczby 844 uczestników w 2010 roku zostało skierowanych do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy 95 uczestników zajęć. Szacuje się, że ok. 110 osób z tej liczby uczestników nie skorzysta z możliwości zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, lecz wystąpi o środki Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnych, albo na podjęcie działalności gospodarczej.

Przy założeniu, że z każdego działającego klubu integracji społecznej, o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wystąpi przynajmniej jeden jego absolwent, w skali kraju oznaczać to będzie liczbę 300 wnioskodawców. Taka sama sytuacja (300 przewidywanych wniosków) istnieje co do podjęcia działalności gospodarczej.

 

W 2010 r. ok. 220 osobom przyznano środki na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, zaś w ramach przyznanych refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy i środków na podjęcie działalności gospodarczej utworzono 121 620 dodatkowych miejsc pracy.