Rozporządzenie w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z dnia 8 maja 2012, poz. 486). Zastępuje ono obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. Nr 154, poz. 1289). Zarówno zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy nowego rozporządzenia jest szerszy niż dotychczasowe rozporządzenie, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 23 maja 2012 r.  

 

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 1,2MB

 

 

Rozporządzenie określa:

 1. tryb powoływania i odwoływania członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych i regionalnych komisji egzaminacyjnych do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych oraz organizację pracy Komisji i regionalnych komisji;
 2. minimum programowe dla I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 3. specjalności obowiązujące dla II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 4. tryb postępowania w sprawie nadawania stopni specjalizacji i wydawania dyplomów;
 5. wzory dyplomów uzyskania I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 6. warunki uzyskiwania przez pracowników socjalnych stopni specjalizacji zawodowej;
 7. wytyczne dotyczące prac dyplomowych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie II stopnia specjalizacji;
 8. wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkoleń w zakresie I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny i konsultantów prac dyplomowych szkoleń w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 9. tryb kontrolowania pracy regionalnych komisji i podmiotów prowadzących szkolenia;
 10. warunki, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w zakresie specjalizacji zawodowej dla zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia;
 11. tryb wnoszenia odpłatności za egzamin na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 12. organizację i sposób przeprowadzania egzaminu na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 13. zasady wyboru jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i warunki jej współpracy z Komisją w zakresie organizacji egzaminów na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Rozporządzenie wprowadza nowy wykaz modułów specjalizacji I i II stopnia. Zmiana modułów jest spowodowana koniecznością dostosowania tematyki i formy szkoleń do zmian, jakie nastąpiły w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej. W obecnym brzmieniu minimum programowe dla I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny obejmuje następujące moduły: warsztat pracy pracownika socjalnego, etykę zawodową i prawa człowieka, wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej, umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, sieć wsparcia społeczności lokalnej, metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych, w łącznym wymiarze 190 godzin dydaktycznych.

Minimum programowe dla II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny składa się z dwóch części i obejmuje następujące moduły:

 1. w zakresie przygotowania ogólnego: projekt socjalny, mediacje i negocjacje, metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej, wypalenie zawodowe, lokalną politykę społeczną, publiczne relacje i promocję działań w pomocy społecznej – public relations (PR), politykę społeczną w Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej, w wymiarze 160 godzin dydaktycznych;
 2. w zakresie przygotowania specjalistycznego: interdyscyplinarną charakterystykę problemu, metody pracy socjalnej oraz hospitacje instytucji działających w obszarze danej specjalności pracy socjalnej, w wymiarze 80 godzin.

Ze względu na zmiany w zakresie kształcenia pracowników socjalnych nastąpiła konieczność zmiany zakresu tematycznego i wymiaru godzinowego szkoleń, stąd zmniejszenie, w stosunku do dotychczasowego obowiązującego minimum programowego, godzin przewidzianych na realizację szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji, w związku z tym iż szkolenie to ma za zadanie doprecyzowanie i utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej.

Natomiast szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji dotyczy nabywania wiadomości i umiejętności z zakresu pracy socjalnej z konkretną grupą osób korzystających z pomocy społecznej i ma charakter bardzo specjalistyczny. Ogólny wymiar szkolenia w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami nie uległ zmianie, nastąpiła jedynie modyfikacja zakresu i wymiaru godzinowego między częścią bloku ogólnego i specjalistycznego. Minimum programowe szkolenia jak dotychczas liczy 240 godzin. Zmiana minimum programowego II stopnia specjalizacji dokonana została w celu umożliwienia zdobycia nowych wiadomości i umiejętności a nie powielania tematyki, z którą pracownicy socjalni zapoznali się już na poziomie zdobywania przez nich uprawnień do wykonywania zawodu, czy też uczestnicząc w szkoleniu z zakresu I stopnia specjalizacji.

Ustalono następujące specjalności obowiązujące dla II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:

 1. praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
 2. praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy;
 3. praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami;
 4. praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami;
 5. praca socjalna z osobami starszymi;
 6. praca socjalna z osobami bezrobotnymi;
 7. praca socjalna z osobami uzależnionymi;
 8. praca socjalna z osobami bezdomnymi;
 9. praca socjalna z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi;
 10. praca socjalna ze społecznością lokalną.

Nowe rozporządzenie ujednolica i uszczegóławia również zasady przeprowadzania egzaminów na I i II stopień specjalizacji, wymagań wobec podmiotów aplikujących o uzyskanie zgody ministra na prowadzenie szkoleń specjalistycznych, procedur przeprowadzania kontroli regionalnych komisji egzaminacyjnych i podmiotów prowadzących szkolenia, wprowadzają jednolity w obszarze całego kraju tryb wnoszenia opłat egzaminacyjnych.