Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 marca 2012 r., poz. 240 ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, które realizuje upoważnienie ustawowe, zawarte w art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 20 marca 2012 r.

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 920KB

Obowiązek sprawozdawczy gmin, powiatów i samorządów województwa określony w rozporządzeniu wynika odpowiednio z art. 176 pkt 6, 180 pkt 14 i 183 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą". Ponadto zadaniem wojewody, zgodnie z ustawą, jest przekazywanie ww. sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw rodziny. Zgodnie z rozporządzeniem wojewoda przekazywać będzie te sprawozdania jako sprawozdania zbiorcze, wykorzystując wzory właściwe dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają na celu uzyskanie niezbędnych informacji pozwalających na monitoring sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, monitorowanie stanu wydatków pokrytych z budżetu państwa na następne lata w celu ujęcia ich w ustawie budżetowej, jak również wykorzystania pozyskanych danych przy przygotowywaniu - składanej corocznie Sejmowi i Senatowi - informacji z realizacji ustawy.

Dane uzyskane ze sprawozdań są niezbędnym narzędziem podczas prac nad nowelizacjami

ustaw, gdyż zawierają informacje dające możliwość określenia skutków finansowych proponowanych zmian.

Rozporządzenie określa:

 • wzory i sposób sporządzania przez organy właściwe jednostek samorządu terytorialnego wojewodom, sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowanych z budżetu państwa oraz ze środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • wzory i sposób sporządzania przez wojewodów ministrowi właściwemu do spraw rodziny sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, realizowanych z budżetu państwa oraz ze środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenia wskazuje również okresy, za które mają być sporządzane sprawozdania oraz terminy składania sprawozdań.

Projekt rozporządzenia zawiera następujące załączniki określające wzory sprawozdań:

 • sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, określone w załączniku nr 1,
 • sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, określone w załączniku nr 2,
 • sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, określone w załączniku nr 3.

Załącznik nr 1

- Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej składane przez organ właściwy jednostki samorządu gminnego, zawiera informacje:

 1. w części A – dotyczące liczby rodzin wspierających, liczby rodzin naturalnych korzystających z ich wsparcia;
 2. w części B - dotyczące liczby asystentów rodziny, czasu pracy z rodziną, wydatków na wynagrodzenia asystentów rodziny, liczby rodzin z którymi pracują;
 3. w części C - dotyczące liczby placówek wsparcia dziennego, liczby osób korzystających oraz wydatków.

Załącznik nr 2

- Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań przez powiat z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, składane przez organ właściwy jednostek samorządu powiatowego zawiera informacje:

 1. w części A - dotyczące liczby świadczeń i wydatków na świadczenia należne w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej;
 2. w części B - dotyczące wynagrodzeń i świadczeń dla osób tworzących rodzinną pieczę zastępczą i wydatków poniesionych na ten cel;
 3. w części C - dotyczące liczby świadczeń należnych i poniesionych wydatków w związku z umieszczeniem dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 4. w części D - dotyczące liczby rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z uwzględnieniem liczby przyjętych dzieci;
 5. w części E – dotyczące liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych, liczby miejsc i liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z uwzględnieniem pełnionej przez pieczę zastępczą funkcji oraz informację o liczbie osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 6. w części F - dotyczące okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej;
 7. w części G – dotyczące liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z uwzględnieniem formy pieczy, wieku dziecka, przyczyn umieszczenia, a także informacje o dzieciach cudzoziemskich i małoletnich matkach;
 8. w części H – dotyczące napływu dzieci pieczy zastępczej z uwzględnieniem form tej pieczy;
 9. w części I - dotyczące odpływu dzieci z pieczy zastępczej;
 10. w części J - dotyczące organizacji pieczy zastępczej na poziomie powiatu, w tym liczby organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz poradnictwa specjalistycznego;
 11. w części K - dotyczące liczby placówek wsparcia dziennego, liczby dzieci korzystających oraz wydatków;
 12. w części L - dotyczące liczby szkoleń w zakresie pieczy zastępczej, liczby osób przeszkolonych i poniesionych wydatków.

Załącznik nr 3

- Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań przez samorząd województwa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej składane przez organ jednostki samorządu województwa zawierający informacje:

 1. w części A - dotyczące liczby świadczeń należnych w związku z umieszczeniem dziecka w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz wydatków z tym związanych;
 2. w części B - dotyczące instytucjonalnej pieczy zastępczej, liczby placówek, liczby miejsc, liczby dzieci korzystających oraz liczby osób zatrudnionych;
 3. w części C - dotyczące liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych z uwzględnieniem wieku, przyczyn umieszczenia dzieci, dzieci cudzoziemskich i liczby małoletnich matek;
 4. w części D - dotyczące napływu dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 5. w części E - dotyczące odpływu dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 6. w części F - dotyczące okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej;
 7. w części G - dotyczące działalności ośrodków adopcyjnych, poradnictwa, prowadzonych szkoleń, liczby przysposobień i konsultacji postadopcyjnych;
 8. w części H - dotyczące wydatków i dochodów ośrodków adopcyjnych.

Sprawozdania w znacznej mierze generowane będą przez systemy teleinformatyczne służące do obsługi świadczeń rodzinnych. Do przesyłu sprawozdań wykorzystywana będzie aplikacja statystyczna do przesyłu i gromadzenia danych z obszaru świadczeń rodzinnych.