Projekt rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Na etapie konsultacji społecznych znajduje się projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rozporządzenie przewiduje nowy wzór kwestionariusza wywiadu, legitymacji pracownika socjalnego i oświadczenia o stanie majątkowym. Dotychczasowe druki będą mogły być wykorzystywane do wyczerpania nakładu, nie później jednak niż do 30 czerwca 2013 r. Starą legitymacją pracownika socjalnego będzie się można posługiwać do upływu jej ważności. Projekt został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nowelizacja rozporządzenia jest potrzebna w związku ze zmianami w innych przepisach prawa. I tak - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmieniony został zapis art. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, określający, że rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnianie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. Nie będzie już przeprowadzany w częściach dotychczas zawartych w części V, VI i VII kwestionariusza. Z kolei, brak w kwestionariuszu wywiadu wykazu dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny ubiegającej się lub korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, wynika z obowiązywaniem od 1 lipca 2011 r. tzw. ustawy deregulacyjnej, na podstawie której wykaz tych dokumentów został określony w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z inną zmianą – umożliwiono składanie oświadczeń zamiast zaświadczeń wydawanych przez urzędy, co też znalazło odzwierciedlenie w nowym projekcie kwestionariusza.

Nowe rozporządzenie przewiduje też inne zmiany. Na przykład domową sytuację pacjenta przebywającego w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (tak teraz nazywa się np. szpital) będzie mógł zbadać zatrudniony w nim pracownik socjalny - § 6 projektu. Doprecyzowano w zmienionym § 7 tryb umożliwiający przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego u osób, o których mowa w art. 103 ustawy zamieszkujących w innej gminie, niż osoba występująca o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Wywiad środowiskowy (aktualizacja, część IV kwestionariusza) z mieszkańcem domu pomocy społecznej przeprowadzi z kolei pracownik tego domu – dodany § 10 projektu.