Od 1 stycznia 2012 r. będzie przekazywanych więcej informacji o dłużnikach alimentacyjnych

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 288, poz. 1694) zwiększył się zakres danych zbieranych przez resort polityki społecznej. M.in., gmina będzie przekazywała informacje o liczbie wszczętych postępowań za uznanie za dłużnika alimentacyjnego, wydanych decyzji postępowań umorzonych oraz zgłoszeń dłużników do biur informacji gospodarczych.

Ponadto w związku z gromadzeniem sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyłącznie w wersji elektronicznej we wzorze sprawozdania zmieniono zapis Pieczęć organu sporządzającego sprawozdanie na Dane organu sporządzającego sprawozdanie.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze, rozpoczynając od sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2012 r. Do sprawozdań za IV kwartał 2011 r. mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 186KB

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

Rozporządzenie ma na celu uzyskanie niezbędnego zakresu informacji pozwalających na trafną dyslokację środków pomiędzy podmioty realizujące świadczenia.

Rozporządzenie, w stosunku do obowiązującego dotychczas rozporządzenia z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 173, poz. 1075), wprowadza następujące zmiany:

 1. Uchylony został obowiązek sporządzania przez marszałków województw kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmiana ta jest wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.), zgodnie z którym od dnia 1 maja 2010 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone zostały świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W konsekwencji powyższego ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212) w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uchylono przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tym samym konieczne stało się uchylenie załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 2. W dotychczasowym załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadzono następujące zmiany:
  • w części A:
   • usunięto kolumny 6 i 10 dotyczące odpowiednio kwot i liczby świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przypis nr 2, w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2010 r. rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz uchyleniem w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przepisów dotyczących ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
   • dodano wiersz 4 dotyczący stanu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co jest konsekwencją zapotrzebowania na informacje w powyższym zakresie,
   • w związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mechanizmu wygaszania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku śmierci osoby, która je nienależnie pobrała przeredagowano wiersz 5 poprzez ujęcie w nim zarówno wygaszonych należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy), jak i wygaszonych należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów (na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy).
   • Natomiast w wierszach 5.1. i 5.2. ujęto poszczególne rodzaje wygaszonych należności.
    Powyższe zmiany wiążą się również ze zmianą numeracji wierszy w tej części sprawozdania;
  • w części B:
   • usunięto wiersz 5 dotyczący stanu należności z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych na ostatni dzień miesiąca oraz przypis nr 2 określający podstawę prawną, a także zmodyfikowano brzmienie przypisu nr 1, w związku z tym, iż należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732, z późn. zm.) mają charakter należności wygasających;
  • w części C:
   • usunięto wiersz 3 dotyczący kwot odzyskanych nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, wiersz 3a dotyczący kwot odzyskanych nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz przypis nr 1 określający jakich świadczeń dotyczy regulacja oraz na jakiej podstawie prawnej, w związku z tym, iż należności, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej mają charakter należności wygasających;
  • w części D:
   • dostosowano brzmienie przypisu nr 2 określającego tytuł rozdziału klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.);
  • w części E:
   • w związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mechanizmu wygaszania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku śmierci osoby, która je nienależnie pobrała przeredagowano wiersz 5 poprzez ujęcie w nim zarówno liczby spraw, w których wygaszono należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy), jak i liczby spraw, w których wygaszono należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów (na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy). Natomiast w wierszach 5.1. i 5.2. ujęto poszczególne rodzaje spraw dotyczących wygaszonych należności,
  • w części F:
   • zmieniono zakres informacji wykazywanych w wierszu 10 poprzez ujęcie w nim liczby świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych w związku z zamieszkiwaniem dłużnika alimentacyjnego poza granicami Polski, w tym w sytuacji niemożności wszczęcia lub prowadzenia wobec takiej osoby egzekucji alimentów. Gromadzenie tych danych jest zasadne z punktu widzenia pozyskania wiedzy w powyższym zakresie;
  • w części G:
   • w związku ze znowelizowaniem ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, późn. zm.) treści art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie niektórych działań podejmowanych wobec dłużników w związku z ich aktywizacją zawodową, dostosowano do obowiązujących przepisów tytuły:
    • wiersza 4., nadając mu brzmienie: Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
    • wiersza 5., nadając mu brzmienie: Informacje od starosty o odmowie dokonania przez dłużnika alimentacyjnego czynności, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy,
   • w związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nowych instrumentów dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych dodano nowe wiersze do tej części sprawozdania:
    • wiersz 6.: Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
    • wiersz 7.: Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
    • wiersz 8.: Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w tym:
    • wiersz 8.1.: na podstawie art. 5 ust. 3a ustawy.
   • w związku ze znowelizowaniem ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez dodanie art. 8a dotyczącego przekazywania informacji gospodarczej przez organ właściwy wierzyciela do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 zmienianej ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy (nowe brzmienie temu przepisowi nadała ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), dodano nowy wiersz 14, nadając mu brzmienie:

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Powyższe zmiany wiążą się również ze zmianą numeracji innych wierszy w tej części sprawozdania.

Ponadto w związku z gromadzeniem sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyłącznie w wersji elektronicznej we wzorze sprawozdania zmieniono zapis Pieczęć organu sporządzającego sprawozdanie na Dane organu sporządzającego sprawozdanie.

Wyżej wymienione zmiany, a także dotychczas zgłaszane przez podmioty realizujące ustawę wątpliwości w zakresie sporządzania sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wiążą się również z dokonaniem zmian w treści objaśnień do dotychczasowego załącznika nr 1.

Rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wydane na podstawie w art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze, rozpoczynając od sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2012 r. Do sprawozdań za IV kwartał 2011 r. mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.