Można będzie eksmitować sprawców przemocy w rodzinie

W Dz. U. Nr 224, poz. 1342 opublikowana została ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, dotyczącą m.in. możliwości eksmitowania do noclegowni lub schronisk sprawców przemocy w rodzinie. Ustawa wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2011 r.

Pobierz treść ustawy - plik pdf 40KB

Znowelizowana w zeszłym roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła możliwość eksmitowania osób stosujących przemoc z mieszkania zajmowanego wspólnie z ofiarami. Orzeczenie w tych sprawach jest wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, dlatego konieczne było stworzenie możliwości eksmitowania sprawcy przemocy do noclegowni lub schroniska. W przeciwnym wypadku realizacja tego zapisu nie byłaby możliwa, ponieważ gminy z reguły nie dysponują tymczasowymi pomieszczeniami, gdzie można by umieścić eksmitowanych.

W myśl nowych przepisów osobom eksmitowanym z powodu stosowania przemocy, rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu, niewłaściwego zachowania, uciążliwego dla innych lokatorów lub osobom, które zajęły lokal bezprawnie, nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. W stosunku do tych osób - z uwagi na ich zachowanie - nie będą stosowane okresy ochronne zakazujące eksmisji w okresie od 1 listopada do 31 marca.