Komunikat ws. świadczeń pielęgnacyjnych

Świadczenie pielęgnacyjne w okresie od listopada do końca grudnia tego roku będzie zwiększone o 100,00 zł. Osoby uprawnione muszą jednak do końca października 2011 r. złożyć w tej sprawie wniosek.

Pobierz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku - plik pdf 50KB

W dniu 27 września 2011 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (opublikowane dnia 7 października 2011 r. w Dz. U. Nr 211, poz. 1262). Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał
i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

W związku z powyższym osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 2 (pokój 114) wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna).

Wniosek należy złożyć w terminie do 31 października 2011 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.