Rozporządzenie o "Niebieskiej Karcie" opublikowane

Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury ,,Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), które wejdzie w życie z dniem 18 października 2011 r.

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 1MB

W rozporządzeniu opisano procedurę postępowania w przypadku otrzymania przez wskazane podmioty informacji o przemocy w rodzinie. Zawiera ono przepisy, które wprost wskazują, jakie działania należy podjąć od momentu zgłoszenia stosowania przemocy w rodzinie do czasu jej zakończenia.

Opracowane zostały także nowe wzory formularzy ,,Niebieska Karta", które są wypełniane w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. Jest to dokument, który może być wykorzystany jako dowód w sprawach sądowych (po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i wszczęcia postępowania karnego). Po obecnych zmianach druki ,,Niebieskiej Karty" będą mogli wypełniać - oprócz funkcjonariuszy policji i pracowników ośrodków pomocy społecznej - także przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia. Po wypełnieniu karta będzie przekazywana do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, który ma koordynować pomoc udzielaną ofiarom przemocy w rodzinie.

Formularz ,,Niebieska Karta" jest dokumentem zawierającym informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także działań, do których realizacji zobowiązani są przedstawiciele służb realizujących procedurę. Zawiera podstawowe dane osób, co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie oraz dane podejrzanych o jej stosowanie, a także opis zdarzenia, propozycje działań pomocowych i rozwiązań, które mają zakończyć stosowanie przemocy.