Nowe rozporządzenie w sprawie organizowania Prac Społecznie Użytecznych

Ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921). Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2011 r.

Patrz omówienie zmian:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wiecej-osob-do-pracy

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 141KB

Nowe rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych i nakłada m.in. na gminy obowiązek wprowadzenia w ciągu miesiąca od dnia wejścia rozporządzenia zmian w rocznym planie potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, sporządzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, w zakresie liczby osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, i prześlą go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.