Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2011/2012

Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, opublikowane 31 maja 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 111, poz.652.
 

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 256KB

Rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem 15 czerwca 2011 r.,  określa szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

Pomoc udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum oraz w wybranych klasach szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. (W przypadku niepełnosprawności sprzężonych, przy posiadaniu orzeczenia o potrzebie specjalnego, pomoc przyznana może być także uczniowi uczęszczającemu do innych klas i do innych szkół, enumeratywnie wymienionych w rozporządzeniu). Wartości pomocy wynoszą od 180 do 390 zł. Wnioski o pomoc należy składać do dyrektora szkoły, do którego uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 – wniosek może złożyć również pracownik socjalny, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych; w terminie ustalonym przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla siedziby szkoły.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomoc może być przydzielana także przy przekraczającym wyżej wspomnianym dochodzie – przy czym w tym przypadku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu należy dołączyć uzasadnienie. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby dzieci uprawnionych do pomocy finansowej na zakup podręczników.