Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

W Dzienniku Ustaw nr 27, poz. 138, data publikacji 8 lutego 2011 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rozporządzenie określające sposób przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego; dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej; wzór kwestionariusza wywiadu; wzór legitymacji pracownika socjalnego oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym wejdzie w życie z dniem 23 lutego 2011 r.

Omówienie istotnych zmian w dalszej treści artykułu

W wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) - patrz art. 10, zaszła konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z dniem 2 lutego 2011 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego reguluje:

  1. sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  2. dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej,
  3. wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  4. wzór legitymacji pracownika socjalnego,
  5. wzór oświadczenia o stanie majątkowym.

Kwestionariusz druku rodzinnego wywiadu środowiskowego nie ulega zasadniczym zmianom w stosunku do obecnie funkcjonującego kwestionariusza.

W § 2 uszczegółowiono procedurę przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

W § 8 uściślono jakie dokumenty są niezbędne do ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Dodano jednocześnie przepisy umożliwiające przedkładanie niezbędnych dokumentów w formie elektronicznej oraz umożliwiające pracownikom socjalnym dokonywanie uwierzytelnionych kopii dostarczanych dokumentów.

W § 9 i 10 rozporządzenia ustalono sposób postępowania pracowników socjalnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na skalę masową lub konieczności udzielania pomocy w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wprowadzona została także do wzoru kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego nowa część tj. „Część X. Dotyczy osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego ”.

Wprowadzona część X pozwala na ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej bez konieczności przeprowadzania dużej I części wywiadu.

Pozwala ona na ustalenie niezbędnych danych potrzebnych do podjęcia decyzji administracyjnej o przyznanie świadczeń pomocy społecznej w nadzwyczajnych sytuacjach takich jak powódź, klęska suszy, gradobicie, klęska ekologiczna lub inne zdarzenia losowe, których wystąpienie powoduje konieczność podjęcia nadzwyczajnych działań przez pracowników socjalnych samorządów terytorialnych.

W związku z unormowaniem innym aktem prawnym problematyki związanej z przemocą w rodzinie, usunięto wzór druku „Pomoc społeczna – Niebieska Karta”, będącego załącznikiem do wzoru kwestionariusza wywiadu. Dokument ten będzie wprowadzony w życie właściwym rozporządzeniem wynikającym z dyspozycji ustawowej do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego został wprowadzony załącznikiem nr 1 do projektu.

Załącznik nr 2 określa wzór legitymacji pracownika socjalnego wraz wynikającymi z ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uprawnieniami określonymi w art. 105 i 121 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Oświadczenie o stanie majątkowym, stanowiące załącznik nr 3, pozwala na ustalanie sytuacji materialnej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej oraz pozwala ustalić pracownikowi socjalnemu, czy osoba lub rodzina nie posiada środków materialnych i niematerialnych umożliwiających samodzielne pokonanie trudnej sytuacji, w której się znalazła.

Uwaga: oświadczenie o stanie majątkowym nie posiada już klauzuli „Zastrzeżone - po wypełnieniu”.

Dotychczasowe druki kwestionariusza wywiadu mogą być stosowane do czasu wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

Legitymacja pracownika socjalnego wydana przed dniem wydania w życie rozporządzenia zachowuje ważność do dnia upływu jej ważności.