Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

1 sierpnia 2010 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 125, poz. 842). Samorządy mają opracowywać programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzić poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy, opracowywać programy ochrony ofiar. W ustawie wprowadza się przepis dotyczący możliwości odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Czynności związane z odebraniem dziecka pracownik socjalny będzie podejmował wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką. W każdej gminie będzie działał zespół interdyscyplinarny powoływany przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Nowela wzmacnia ochronę ofiar przemocy, m.in. przez skuteczną izolację sprawców od ofiar przemocy, przez środki separujące np. zakaz zbliżania czy nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania. Wprowadzono bezpłatną obdukcję, przewiduje się także obowiązkową terapię dla sprawców przemocy. Wprowadza się również zakaz dla osób wykonujących władzę rodzicielską oraz sprawujących opiekę lub pieczę nad małoletnim dzieckiem stosowania kar cielesnych.

 

Treść nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - plik pdf 967KB

Uzasadnienie wprowadzenia zmian w ustawie - plik pdf 16,6KB

Omówienie wprowadzonych zmian w ustawie - plik pdf 52KB

Patrz także Raport „Krzywdzenie dzieci w Polsce” - plik pdf 3,2MB

Najczęściej zadawane pytania w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - plik pdf 68KB