Prawo krajowe

Tytuł
ZMIANY W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCE M.IN. WIĘKSZYCH MOŻLIWOŚCI ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH w roku szkolnym 2019/2020
Nowa wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
POPRAWA ŚCIĄGALNOŚCI ALIMENTÓW. ZMIANY W USTAWACH OD STYCZNIA 2019 r.
Wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 r. Od 1 stycznia 2019 roku wzrośnie ono o 106 zł.
Jednolity tekst ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - tzw. 500+
Wyższe kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń dla opiekunów od 1 listopada 2018 r.
Od 1 października 2018 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do wsparcia z pomocy społecznej.
"Dobry start" - szczegóły programu
Nowe wysokości dodatku energetycznego od 1 maja 2018 r.
Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej
Jednolity tekst ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Wyższe świadczenia pielęgnacyjne
Jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej
Skuteczniejsze egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego. Zmiany w kodeksie karnym i w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wchodzą w życie.
Nowe wysokości dodatku energetycznego od 1 maja 2017 r.
Domy pomocy społecznej – nowe standardy
Zasiłek na czas oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności. Zmiana w ustawie o pomocy społecznej wchodząca w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.
Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Nowa wysokość świadczeń rodzinnych i progów dochodowych na okres zasiłkowy 2016/2017 oraz tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych - opublikowany 21 września 2016 r.
NOWY WZÓR RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO OD 11 WRZEŚNIA 2016r.
Będą wyższe stypendia socjalne dla uczniów
Policja pomoże pracownikom socjalnym robić wywiady środowiskowe.
Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób które ukończyły 75. rok życia.
Jednolity tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.
NIE dla umieszczania dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa.
Jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów i rencistów.
Nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych obowiązujące w 2016 roku
Nowe wzory wniosków do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
Kluby i centra integracji społecznej będą także dla osób uzależnionych. Świadczenia integracyjne będą wolne od zajęć komorniczych; zwiększono ilości dni wolnych od zajęć oraz wysokość motywacyjnej premii integracyjnej. Istotne zmiany w ustawie o zatrudnie
Ustalenie prawa do zasiłku stałego począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami jest niezgodne z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny na rozprawie 6 października 2015 r. (syg. SK 19/14).
Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310) wchodzi w życie 5 października 2015
Uproszczenie procedur administracyjnych w odzyskiwaniu należności alimentacyjnych. Zmiany w ustawach o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i o świadczeniach rodzinnych.
Nowe kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.
Brak możliwości prawnych tworzenia rządowego programu zapewniającego bezpieczeństwo pracowników socjalnych.
Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r., od 6 września 2015 r. gminy mogą w drodze uchwały rady wprowadzać własne świadczenia rodzinne. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Dodatek energetyczny nie będzie jednak wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego
Do 1000 zł zasiłku dla dziecka, którego rodzina ucierpiała przez wichury.
Podwyższenie kryteriów dochodowych i wysokości zasiłków z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.
Ważne zmiany w zasiłkach - przekroczenie kryterium dochodowego będzie nadal uprawniało do świadczeń rodzinnych.
Nowe zadania nałożone na asystentów rodziny oraz na jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka.
Nowy sposób na dłużników alimentacyjnych. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
Dodatek energetyczny będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. Zmiana wchodzi w życie 31 sierpnia 2015 r.
Wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Jednolity tekst ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Więcej praw dla chorych psychicznie
Jednolity tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych
Od 2015 roku zmiany w specjalnym zasiłku opiekuńczym. Zobacz, kto go dostanie
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.
2 plus 3 na plusie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Od 1 listopada 2014 roku obowiązują wyższe progi dochodowe do zasiłku rodzinnego
Wyrok TK - Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Świadczenie pielęgnacyjne przed Trybunałem Konstytucyjnym
Nowe zobowiązania finansowe nałożone na gminy – część 2. Zmiany weszły w życie z dniem 19 września 2014 r.
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
Dodatek energetyczny wolny od podatku dochodowego, zaś decyzja w sprawie przyznania dodatku zwolniona od opłaty skarbowej. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
„Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji"
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - egzekucji komorniczej nie będą podlegały przedmioty, które są niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.
Opłacanie składek na ZUS dla opiekunów
Z dniem 15 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Termin składania wniosków do 15 września br.
Podwyższona wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 maja 2014 r.
Nowa wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Od dodatku energetycznego nie będzie pobierany podatek dochodowy
Świadczenia pielęgnacyjne: Rodzice dłużej będą dostawać wyższą pomoc.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym zgodne z Konstytucją
Od decyzji przyznającej dodatku energetycznego nie będzie pobierana opłata skarbowa
Aktywność społeczna osób starszych
Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
Dodatek energetyczny - pełne objaśnienie
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
Znamy już wysokość dodatku energetycznego!
Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przyjęta przez Sejm RP
Propozycja MPiPS w sprawie zmian w finansowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi
Projekt założeń do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej przekazany do konsultacji
Darmowy portal o prawie udostępniony przez Rządowe Centrum Legislacji
Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. - dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
Zawieszenie pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z opieką nad dzieckiem jest równoważne z utratą dochodu. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wchodzą w życie od 1 września 2013 r.
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w sprawie egzekucji świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Zmiana w ustawie o wspieraniu rodziny ...
Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych członków rodzin
To koniec urzędów pracy, jakie znamy. Jaką pomoc otrzymają bezrobotni po 1 stycznia 2014 roku?
Wymóg przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako warunek do nabycia i zachowania prawa do renty socjalnej jest niezgodny z konstytucją.
Dodatki mieszkaniowe – nowe rozporządzenie w sprawie wywiadu środowiskowego
Zróżnicowanie wysokości świadczeń przysługujących na pokrycie kosztów utrzymania dziecka .. zgodne z Konstytucją
Rodzinny wywiad obowiązkowy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
Rozstrzygnięcie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Waloryzacja świadczeń emerytalno – rentowych od 1 marca 2013 roku
Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013
Projekt aktywizacji osób latami żyjących z pomocy społecznej
Minister Sprawiedliwości planuje wprowadzenie zmian w prawie rodzinnym utrudniające odbieranie dzieci rodzinom
Ukazał się jednolity tekst ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Zasądzenie alimentów niekonieczne do otrzymania becikowego.
Rentę odszkodowawczą wlicza się do dochodu przy ustalaniu zasiłku okresowego
Jak dochodzić alimentów. Komunikat Krajowej Rady Komorniczej
Ukazał się jednolity tekst ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej będzie wspierać gminy w realizowaniu nowych zadań
Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 stycznia 2013 r. wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych
Nowe druki do świadczeń rodzinnych od 4 stycznia 2013 roku
Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z nowelizacją przepisów od dnia 1 stycznia 2013 roku
Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Wprowadzono nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy
Od 1 stycznia 2013 roku prawo do zasiłku stałego z tytułu wieku na nowych zasadach
Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą działanie świetlic środowiskowych
Zmiana definicji osoby bezdomnej od 1 stycznia 2013 r.
Trybunał Konstytucyjny: kwotowa waloryzacja zgodna z konstytucją
Trybunał Konstytucyjny: konstytucyjne ograniczenie kwoty dodatku dla samotnych rodziców
Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
Nowe zasady rejestracji bezrobotnych
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wprowadzono kryterium dochodowe w przyznawaniu tzw. becikowego
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne
Jednolity tekst ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Prorodzinny pakiet dla mamy, taty i dziecka
Nowe rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
Rządowa propozycja zmiany przepisów dotyczących przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
Nowe rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
Nowe zasady przyjmowania i wypisywania ze szpitali psychiatrycznych
Nowe kryteria dochodowe oraz wysokość świadczeń rodzinnych. Zmiany będą obowiązywać od 1 listopada 2012 r.
Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok 2013
Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Zmiany będą obowiązywać od 1 października 2012 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: przepisy o „trzynastkach” dyskryminują matki
Dodatkowe 100 zł dla matki, ojca lub opiekuna faktycznego dziecka mającym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące lipiec-grudzień 2012 r. Pomoc przyznawana będzie z urzędu (bez konieczności składania wniosku)
Rozporządzenie w sprawie rodzinnych domów pomocy opublikowane. Osoby prowadzące dom pomocy będą musiały zapewnić lepsze warunki lokalowe
Osoby skazane odbywające karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będą miały prawo do świadczeń z pomocy społecznej
Sejm za ratyfikacją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
Ważne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie o pomocy społecznej
Dodatkowe 100 zł dla rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2012 r. Termin składania wniosku 31 maja 2012r.!!!
Propozycja podwyższenia zasiłków rodzinnych oraz progów dochodowych do świadczeń rodzinnych oraz do pomocy społecznej
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2012r.
Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej
Absolwenci Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klubu Integracji Społecznej (KIS) będą mogli założyć spółdzielnię socjalną lub podjąć działalność gospodarczą
Rozporządzenie w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych. Alternatywa dla placówek pomocy społecznej?
Metryka sprawy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nadzór nad nieletnimi
Waloryzacja rent i emerytur od 1 marca 2012 r.
Projekt rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
Od 1 stycznia 2012 r. będzie przekazywanych więcej informacji o dłużnikach alimentacyjnych
Nowe rozporządzenia MPiPS
Nowe rozporządzenia MPiPS dot. pieczy zastępczej
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012r.
Nieobowiązkowy asystent rodziny
Można będzie eksmitować sprawców przemocy w rodzinie
Szansa na zmniejszenie problemu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej
Komunikat ws. świadczeń pielęgnacyjnych
Rozporządzenie o "Niebieskiej Karcie" opublikowane
Zmiany w Ustawach
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Nowe rozporządzenie w sprawie organizowania Prac Społecznie Użytecznych
Zmiany od 01 stycznia 2012 r. dot. świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka
Rozporządzenie MPiPS dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2011/2012
Projekt MPiPS w sprawie waloryzacji progów dochodowych
Rozporządzenie w sprawie nieletnich w domach pomocy społecznej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ws. podstaw programowych kształcenia w zawodzie opiekuna osoby starszej
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. świadczeń rodzinnych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
Nowe rozporządzenie dotyczące przemocy w rodzinie
Nowelizacja Ustawy o Pomocy Społecznej
Krajowy program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016
Nowy wzór kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzór oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego
Przemoc w rodzinie - NOWE ROZPORZĄDZENIE
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – podstawy programowe kształcenia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
Zmiany w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego
Środowiskowe Domy Samopomocy - Rozporządzenie
Kontrakt socjalny - nowy wzór
Wyrok TK ws. prawa osób pełnoletnich ... do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2011 roku.
Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Nowe przepisy wykonawcze dot. alimentów
"Wyprawka szkolna" w 2010 r.