Ustanowienie KIS - dokumenty

Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie ws. Miejsko-Gminnego Klubu Integracji Społecznej w Ostródzie

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, która odbyła się 18 lutego 2011 roku podjęto uchwałę w sprawie w sprawie przyjęcia projektu „Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie w latach 2011 – 2013.

Treść uchwały - PDF 52KB

Uzasadnienie do projektu uchwały - PDF 15KB