Otwarcie Miejsko-Gminnego Klubu Integracji Społecznej

 

W wyremontowanych pomieszczeniach MOPS Ostróda, 27 maja 2011 r. został otwarty Miejsko – Gminny Klub Integracji Społecznej współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z GOPS Ostróda.

W ogłoszonym w roku ubiegłym przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego konkursie, projekt „Miejsko - Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie” złożony przez MOPS Ostróda w partnerstwie z GOPS Ostróda został pozytywnie oceniony przez komisję konkursową i na realizację projektu w latach 2011 – 2013 przyznano dotację z UE w wysokości 350 tysięcy złotych.

Uroczystości otwarcia Klubu

Otwarcia Klubu dokonali dyrektorzy GOPS i MOPS Ostróda – Danuta Niemanowska i Kazimierz Wosiek w obecności pracowników socjalnych obu Ośrodków oraz beneficjentów projektu, wskazując przede wszystkim na rolę i znaczenie partnerstwa w tego typu przedsięwzięciach oraz omawiając główne idee funkcjonowania Klubu - zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Dokonując symbolicznego przecięcia wstęgi w barwach Unii Europejskiej, Burmistrz Miasta Ostródy Olgierd Dąbrowski wyraził zadowolenie z realizacji nowej formy działania skierowanej do osób mających problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym. Klub Integracji Społecznej – mówił Burmistrz Olgierd Dąbrowski, to jednostka organizacyjna  udzielająca wsparcia dla integrowania się grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, to jednostka pomagająca samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy, to wreszcie placówka otwarta na potrzeby lokalnego środowiska, która stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka.

Uczestnicząca w uroczystości Anna Daukszys z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego podkreślała rolę KIS w działaniach na rzecz aktywności wobec osób które ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie zaspokoić własnym staraniem swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, zaś Agnieszka Szymańska z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie mówiła o reintegracji społecznej i zawodowej osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak. Dla tych osób, co podkreślali wszyscy występujący, powstanie bardzo dobrze wyposażonego Klubu jest dużą szansą.

Z zadowoleniem i nadzieją na dalszą współpracę należy przyjąć udział w otwarciu KIS lokalnych przedsiębiorców – Zbigniewa Michalaka (Foto Ola), Krzysztofa Cichewicza (Stal – Złom), Leszka Rochowicza (ZUOK Rudno), Marka Dziekońskiego (Instalatorstwo Elektryczne) oraz Róży Krześniak (Centrum Okey), która w imieniu lokalnych przedsiębiorców gratulując utworzenia Miejsko – Gminnego KIS, podkreśliła wagę inicjatywy, dzięki której mieszkańcy miasta i gminy Ostróda mają możliwość nabycia nowych umiejętności i kompetencji społecznych i dzięki temu mają też szansę na rozwój osobisty pozwalający na poprawę sytuacji życiowej.

 

W uroczystości uczestniczyła też radna Rady Miejskiej w Ostródzie Barbara Ławnicka.