Omówienie zmian - ustawa o pieczy zastępczej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą zostać przekształcone w rodzinny dom dziecka lub funkcjonować dalej w dotychczasowej formie, jeśli zleci im to samorząd i po przeprowadzeniu konkursu.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego będą mogły działać na dotychczasowych zasadach jeszcze przez rok - przewiduje nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która została opublikowana w Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1690.

Pobierz treść ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - PDF 303KB

Nowela likwiduje lukę prawną, która powstała podczas prac na ustawą wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Od 1 stycznia 2012 r. całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego będą funkcjonować w oparciu o nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednak na skutek niedopatrzenia, w odniesieniu do tych placówek nie przewidziano okresu przejściowego, w którym należałoby stosować przepisy dotychczasowe (do pozostałych placówek stosuje się je przez 12 miesięcy). Nie zachowano też czasowo w mocy umów zawartych z tymi placówkami, a więc z początkiem 2012 r. stracą one moc.

Placówki te mogą zostać przekształcone w rodzinny dom dziecka lub funkcjonować dalej w dotychczasowej formie, jeśli zleci im to samorząd i po przeprowadzeniu konkursu. Obie procedury jednak wymagają czasu, dlatego potrzebny jest okres przejściowy, w którym placówki te będę mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej okres przejściowy, tak jak w przypadku innych placówek, wyniesie rok, a dotychczasowe umowy zachowają czasowo moc (w oparciu o nie placówki będą mogły funkcjonować do pięciu lat).

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej, wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, i umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu.

W nowelizacji poprawiono również przepis dotyczący świadczeń otrzymywanych przez rodzinę zastępczą na utrzymanie dziecka. Zmiana ta miała na celu doprecyzowanie zawartych w ustawie uregulowań. W myśl noweli rodzina będzie mogła zdecydować, czy chce pobierać świadczenia na starych zasadach - obowiązujących przed wejściem w życie ustawy - czy na nowych, w zależności od tego, co będzie dla niej korzystniejsze.