Trzecia kadencja Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

16798013_1449000698445893_8891834780404948707_o.jpgMiejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany Zarządzeniami Burmistrza Miasta Ostróda Czesława Najmowicza rozpoczął kolejną kadencję na lata 2017-2020. W skład Zespołu wchodzi 31 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środowiska oświaty i placówek psychologiczno-pedagogicznych, służby zdrowia, Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz kuratorów sądowych z Sądu Rejonowego w Ostródzie.
Na Przewodniczącego Zespołu wybrany został Adam Just z Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Funkcję zastępcy pełnić będzie Teresa Lipińska, dyrektor Świetlicy Terapeutycznej, sekretarza Anna Grzymowicz, specjalista pracy socjalnej z MOPS Ostróda.

Pobierz treść Zarządzenia Burmistrza ws. powołania MZI

Podczas spotkania, które odbyło się 17 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz zainaugurował trzecią kadencję MZI na lata 2017-2020.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Ostróda podkreślić wagę Zespołu, życząc wszystkim wytrwałości w realizacji zadań.
„Władze samorządowe miasta Ostróda, powiedział Czesława Najmowicz - podejmują szereg działań mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy, nie tylko w rodzinie, Chcemy by nasze miasto było spokojne, byśmy wszyscy jako mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Liczę, że tak liczne ponad 30-osobowe gremium działać będzie skutecznie w grupach roboczych, w celu rozwiązywania i zapobiegania przemocy w rodzinie. Wszyscy Państwo posiadają doświadczenie z zakresu tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz są gotowi do współpracy z innymi grupami zawodowymi zajmującymi się tą tematyką.
Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, prowadzi także do wielu tragedii życiowych, w szczególności, gdy ofiarami przemocy są dzieci. Potrzebują one zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej, medycznej, ale także i wsparcia.
Przemoc w rodzinie stanowi jeden z poważniejszych problemów społecznych. Przeciwdziałanie temu zjawisku zajmuje ważne miejsce wśród zadań państwa i samorządu terytorialnego. Zrozumienie jego specyfiki i mechanizmów działania pozwala skuteczniej chronić osoby, które przemocy doświadczają."
Po wystąpieniu Burmistrza Miasta, Przewodniczący MZI poprzednich kadencji Adam Just złożył relację z działalności w latach 2014-2016. W swoim wystąpieniu Adam Just podkreślił też, że przeciwdziałając temu drastycznemu problemowi, koniecznym staje się przekazywanie wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą oraz wpływanie na świadomość społeczną o etycznym prawie każdego człowieka, do zachowania godności osobistej i życia wolnego od wszelkiego rodzaju przemocy. Docenił też pracę osób oddelegowanych do MZI. Ważne jest też że wiele osób pełni, co warte podkreślenia społeczną pracę, już trzecią kadencję.
Następnie członkowie MZI złożyli Ślubowanie na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).
Działając na podstawie uchwały Nr LVIII/324/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostródzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, członkowie MZI w głosowaniu jawnym wybrali Adama Justa na Przewodniczącego Zespołu na kadencję 2017-2020 oraz Teresę Lipińską na zastępcę Przewodniczącego i Annę Grzymowicz na sekretarza Zespołu.
Obsługę administracyjno- techniczną Zespołu zapewnia MOPS Ostróda.