W dzień i w nocy bez przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie i Pełnomocnik Burmistrza Ostródy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są realizatorami Projektu „W dzień i w nocy bez przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Cel główny projektu:

Podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości mieszkańców gminy i zmiana postawy wobec przemocy oraz zwrócenie uwagi na skalę występowania tego zjawiska poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej, konferencji i festynów,
 • wzrost dostępności informacji nt. uzyskania pomocy poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej,
 • ograniczenie bezradności osób doświadczających przemocy wobec doznawanej przemocy poprzez prowadzenie kampanii społecznej oraz prowadzenie działań specjalistycznych,
 • zapewnienie odpowiedniej pomocy dla osób doświadczających przemocy, sprawców oraz pracowników instytucji pracujących z takimi osobami oraz minimalizowanie przyczyn agresji poprzez prowadzenie działań specjalistycznych,
 • rozpropagowanie form spędzania czasu z rodziną z dala od przemocy poprzez organizacje festynu dla rodzin,
 • wypracowanie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy, zawiązanie partnerstw poprzez zorganizowanie konferencji „Oblicza przemocy”,
 • dokonanie diagnozy środowisk zagrożonych przemocą co pozwoli na efektywniejsze prowadzenie działań prewencyjnych,
 • ograniczenie zjawiska występowania przemocy poprzez prowadzenie kompleksowych działań specjalistycznych.

Szczegółowa charakterystyka projektu „W dzień i w nocy bez przemocy”

 1. W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania społeczna – „W dzień i w nocy bez przemocy”.
  Na łamach lokalnej prasy zostanie opublikowany cykl artykułów na temat przemocy domowej nacisk położony zostanie na przemoc wobec dzieci i osób starszych. Zostaną także wydane ulotki informacyjne, plakaty zawierające informacje na temat założeń programu, możliwości uzyskania pomocy.
  Wykonane zostaną baloniki promocyjne rozdawane na ulicach miasta i podczas wydarzeń, roll-upy i bannery prezentowane podczas konferencji, festynów i innych wydarzeń oraz na ulicach miasta.
  Dla dzieci z rodzin, w których występuje przemoc zrobione zostaną maskotki prewencyjne. Zakupione zostaną materiały edukacyjno – informacyjne. Istotnym elementem kampanii będzie zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy.
  Sposób prowadzenia kampanii oraz szata graficzna materiałów promocyjnych nawiązywała będzie do tytułu projektu „W dzień i w nocy bez przemocy” – czarny kolor- kolor nocy symbolizował będzie przemoc i zło a biały – kolor dnia dobro i życie z dala od przemocy. Zostaną one rozpowszechnione w instytucjach publicznych takich jak: szkoły, ośrodki zdrowia, busy, autobusy, kościoły.
  Założona zostanie także strona www projektu. Nagrane zostaną spoty reklamowe przez grupę młodzieży z rodzin, które zaznawały przemowy w rodzinie, które zamieszczone zostaną w mediach internetowych. Informacje będą rozpowszechniane także przez pracowników socjalnych, członków stowarzyszeń zaangażowanych w realizację projektu. Termin powyższych działań został przewidziany w okresie czerwiec - listopad 2011 roku – przez okres trwania projektu.
 2. Organizowane będą działania prozdrowotne rekreacyjne i sportowe promujące rodzinne formy opieki nad dzieckiem – przewidywana forma realizacji: obóz letni dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Obóz letni organizowany przez Hufiec ZHP we współpracy z MOPS i Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 3. W lipcu 2011 r. zorganizowany zostanie festyn „Podaruj czas rodzinie” pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”. Uczestnikami festynu będą całe rodziny – ok. 200 osób. Do organizacji zabaw dla rodzin zostanie zatrudniona grupa artystyczna (gry, konkursy, zabawy). Podczas festynu w ramach punktu konsultacyjnego dyżurowali będą specjaliści: psycholog, terapeuta, pracownik socjalny. Festyn przeprowadzony zostanie w Ośrodku Katechetyczno – Misyjnym „Ostróda Camp” z udziałem 100 osobowej wolontariuszy z Irlandii, Anglii, USA, Belgii i Holandii biorących udział w kampanii Realna Akcja.
 4. Zakończenie Roku Akademickiego 2010/2011 na Uniwersytecie III wieku.
 5. 2 grudnia 2011 r. zorganizowana zostanie konferencja „Oblicza przemocy”. Program konferencji: wystąpienia prelegentów (Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciel Fundacji „Dzieci Niczyje”, przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji, lokalnych organizacji i instytucji zajmujących się zjawiskiem przemocy), wystawienie sztuki nt. przemocy, dyskusja mająca na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań, związanie partnerstw, przedstawienie raportu z badań środowisk,
  w których występuje przemoc.
 6. Przeprowadzenie badań środowisk, w których występuje przemoc, których wyniki zostaną przedstawione na konferencji „Oblicza przemocy”. Przeprowadzenie takich badań pozwoli na efektywniejsze prowadzenie działań skierowanych na eliminację tego zjawiska.
 7. Działania specjalistyczne – prowadzone kompleksowo dla ofiar, dla sprawców, szkolenia dla pracowników oraz profilaktyka – czerwiec – listopad 2011 r.:
 • Dyżury interwencyjno-konsultacyjne dla osób doznających przemocy w rodzinie.
 • Dofinansowanie działań organizacji pozarządowych związanych z pomaganiem ofiarom przemocy w formie organizacji obozu letniego.
 • Warsztaty umiejętności rodzicielskich:
  • warsztaty umiejętności rodzicielskich (przygotowujące rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które pojawiają się w procesie wychowywania dzieci);
  • warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie,
 • Indywidualne konsultacje specjalistów dla osób doświadczających przemocy:
  • konsultant pierwszego kontaktu ds. przemocy w rodzinie;
  • psycholog;
  • pedagog- socjoterapeuta.
 • Podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym dla młodzieży gimnazjalnej w szkołach – zajęcia profilaktyczne (poprowadzą specjaliści prowadzący Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie). Pogadanki przeprowadzone zostaną w 25 klasach.
 • Działania korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy domowej w warunkach izolacji więziennej, z wykorzystaniem Treningu Zastępowania Agresji, z zastosowanie elementów radzenia sobie ze złością, niwelowaniem agresji, korektą zachowań asocjalnych).
 • Organizowane będą też programy interwencyjno – korekcyjne dla sprawców przemocy – wkład własny w ramach programu „Partner”.
 • Zajęcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem elementów programu „Starszy Pan, Starsza Pani”. Uczestnikami będą członkowie Uniwersytetu III Wieku oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób  z Zaburzeniami Psychicznymi. Prowadzone będą prelekcje, pogadanki i treningi.

Zakres działania i stopień zaangażowania w realizację instytucji

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy CKU: organizacja zakończenia roku akademickiego 2010/2011, na którym prowadzona będzie kampania społeczna nt. przemocy wobec osób starszych. Uniwersytet przygotuje przedstawienie teatralne nt. przemocy w stosunku do osób starszych oraz rozdawane i prezentowane będą materiały informacyjne. Przedstawienie wystawiane będzie również na konferencji „Oblicza przemocy” organizowanej w ramach projektu.
  Na konferencji prelegentami będą uczestnicy uniwersytetu – 2 osoby. Członkowie będą także odbiorcami i organizatorami spotkań terapeutycznych (prelekcje, warsztaty, pogadanki, treningi z wykorzystaniem elementów programu „Starszy pan, starsza pani”.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Ostródzie:
  • organizacja konferencji „Oblicza przemocy”,
  • organizacja festynu pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”.
 • Komenda Hufca ZHP Ostróda im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur – organizacja obozu letniego dla dzieci
  i młodzieży.
 • Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie – współpraca przy przeprowadzeniu badań oraz ciągła współpraca z MOPS
  i Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym.
 • Kościoły – współpraca przy kampanii społecznej.
 • Szkoły z terenu miasta Ostróda.
 • Urząd Miasta Ostróda – współpraca z Biurem Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Ośrodek Katechetyczno – Misyjny „Ostróda Camp”- współpraca przy organizacji Festynu rodzinnego „Podaruj czas rodzinie”.
 • Fundacja Realna Akcja – współpraca przy organizacji Festynu rodzinnego.
 • Środowiskowe Domy Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – udział podopiecznych w zajęciach oraz kadry w warsztatach szkoleniowych.
 • Lokalne media – artykuły w prasie, telewizji i Internecie.

Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wielowymiarowa i wymaga zaangażowania zarówno wielu służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak również całego społeczeństwa. Przemoc w rodzinie dotyczy różnych kategorii ofiar: kobiet, mężczyzn, dzieci ale także osób starszych i niepełnosprawnych.

Pamiętajmy o tym, że osoby starsze i niepełnosprawne – ofiary przemocy w rodzinie potrzebują naszej uwagi, a w wielu sytuacjach także pomocy gdyż często we własnych domach są „niemymi więźniami kajdan przemocy”.

Mamy nadzieję, że działania w ramach Projektu „ W dzień i w nocy bez przemocy” trafią do Państwa wrażliwości i obudzą w Państwu czujność na przeciwstawianie się aktom przemocy w rodzinie.

Kilka małych pluszowych misi.