Konsultant, ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnień

zakres poradnictwa:

  • diagnozowania problemu przemocy w rodzinie – rozpoznanie problemu zgłoszonego przez klienta,
  • udzielania pomocy w pisaniu wniosków, pism do różnych instytucji, Sądu, Policji i Prokuratury,
  • udzielanie wsparcia psychicznego ofiarom przemocy,
  • prowadzenie rejestru osób zgłaszających się o pomoc,
  • udzielania informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej w instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i w środowisku lokalnym,
  • prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy,
  • informowania osób stosujących przemoc w rodzinie o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i motywowania do udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych,
  • inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy,
  • udzielanie informacji na temat kompetencji poszczególnych służb, instytucji i organizacji, które działają w środowisku lokalnym na rzecz pomocy rodzinie i dziecku