500 Plus na bezpłatnym subkoncie. Poza zasięgiem komornika i bez wpływu na wymiar alimentów. Ważna nowelizacja ustawy programu 500+

Świadczenie z programu 500 plus nie może wpływać na wysokość alimentów, nie zajmie go też komornik; dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji będą specjalne subkonta – takie zmiany przewiduje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, którą wejdzie w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177).

Pobierz treść ustawy w formacie pliku .pdf

W ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (która wprowadziła program 500 plus) nie przesądzono w sposób wyraźny o relacji pomiędzy świadczeniem wychowawczym a obowiązkiem alimentacyjnym, co może w praktyce budzić wątpliwości, czy należy je uwzględniać przy ustalaniu alimentów. Dlatego nowelizacja ustaw przewiduje wyraźne zapisanie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, że świadczenia na dzieci nie mogą wpływać na wysokość alimentów.
Chodzi m.in. o świadczenia wychowawcze, świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz świadczenia i inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.
Ustawa doprecyzowuje również, że świadczenia z programu 500 plus nie podlegają egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są zapisy mające na celu wyłączenie świadczenia spod egzekucji, mogą one być nieskuteczne w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, który zajęty jest przez komornika, ponieważ komornik nie wie, jakie środki znajdują się na zajętym rachunku oraz skąd one pochodzą. Na mocy poprawek - dla osób otrzymujących różnego rodzaju świadczenia będą mogły być tworzone specjalne subkonta - bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu.