Aktualności

Program Wspierania Rodziny w mieście Ostróda na lata 2014-2016 uchwalony przez Radę Miejską

Podczas 51. Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie dnia 31 marca 2014 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie Kazimierz Wosiek przedstawił na podstawie art. 176 pkt 1 i art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 135, z późn. zm.), projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Ostróda na lata 2014-2016". Uchwałą Nr LI/265/2014 Program został wprowadzony w życie z dniem podjęcia


Pobierz treść uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr LI/265/2014 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Ostróda na lata 2014 – 2016" - plik PDF 108KB

Pobierz treść „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Ostróda na lata 2014 – 2016" - plik PDF 608KB

Podstawowym założeniem „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Ostróda na lata 2014 – 2016" jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo– wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do prawidłowego funkcjonowania, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Działania realizowane w ramach Programu będą skoncentrowane na dzieciach i całych rodzinach, również w sytuacjach, gdy dzieci zostaną umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych.

Celem głównym Programu jest zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych, który będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:

  • wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych służące przywróceniu rodzinie zdolności wykonywania tych funkcji;
  • podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz opiekuńczych rodziców, które umożliwiają wychowywanie się dzieci w rodzinie naturalnej;
  • poprawa funkcjonowania rodziny;
  • zapewnienie infrastruktury i dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego.