Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny ....

W Dzienniku Ustaw z 30 września 2016 r. pod poz. 1583 opublikowano ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie zmian w zakresie wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz łączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej i umiejscawiania tych placówek w jednym budynku i na jednym terenie.

Patrz pełną informację w formie pliku PDF


Pobierz treść ustawy