Aktualności

Nowe zmiany w ustawach

„Odsetki ustawowe za opóźnienie"- nowe pojęcie w Kodeksie cywilnym. Konsekwencją zmiany w ustawach: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej regulujące sprawy nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek.

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 listopada 2015 r. pod poz. 1830 opublikowana została ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, zmieniająca m.in. ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Pobierz treść ustawy w formie PDF

Czytaj więcej - Wyciąg z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1830.